فست فود گاراژ

فست فود گاراژ

پیتزا، برگر، ساندویچ، سوخاری، پاستا و سالاد
 

خیابان خرمشهر(بلوار آزادی تا میدان بسیج)

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا گاراژ تک نفره

  پیتزا گاراژ تک نفره

  ۳۷,۰۵۰ تومان
 • پیتزا گاراژ دو نفره

  پیتزا گاراژ دو نفره

  ۵۵,۱۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی بیف تک نفره

  پیتزا سالامی بیف تک نفره

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی بیف دو نفره

  پیتزا سالامی بیف دو نفره

  ۵۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک تک نفره

  پیتزا فیلادلفیا استیک تک نفره

  ۴۵,۶۰۰ تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک دونفره

  پیتزا فیلادلفیا استیک دونفره

  ۶۵,۵۵۰ تومان
 • پیتزا رست بیف تکنفره

  پیتزا رست بیف تکنفره

  ۴۴,۶۵۰ تومان
 • پیتزا رست بیف دونفره

  پیتزا رست بیف دونفره

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

  پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

  پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو تک نفره

  پیتزا چانو تک نفره

  ۴۵,۶۰۰ تومان
 • پیتزا چانو دو نفره

  پیتزا چانو دو نفره

  ۶۵,۵۵۰ تومان
 • پیتزا ناپلی تک نفره

  پیتزا ناپلی تک نفره

  ۴۶,۵۵۰ تومان
 • پیتزا ناپلی دو نفره

  پیتزا ناپلی دو نفره

  ۶۵,۵۵۰ تومان
 • پیتزا گریل چیکن تک نفره

  پیتزا گریل چیکن تک نفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گریل چیکن دو نفره

  پیتزا گریل چیکن دو نفره

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی تک نفره

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی تک نفره

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی دو نفره

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی دو نفره

  ۵۱,۳۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس چیلی تک نفره

  پیتزا سوسیس چیلی تک نفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس چیلی دو نفره

  پیتزا سوسیس چیلی دو نفره

  ۵۶,۰۵۰ تومان
 • پیتزا گامبی تک نفره

  پیتزا گامبی تک نفره

  ۴۵,۶۰۰ تومان
 • پیتزا گامبی دو نفره

  پیتزا گامبی دو نفره

  ۶۵,۵۵۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا تک نفره

  پیتزا مارگاریتا تک نفره

  ۲۶,۶۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا دو نفره

  پیتزا مارگاریتا دو نفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو (پپرونی) تک نفره

  پیتزا ایتالیانو (پپرونی) تک نفره

  ۳۸,۹۵۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو (پپرونی) دو نفره

  پیتزا ایتالیانو (پپرونی) دو نفره

  ۵۷,۹۵۰ تومان
 • پیتزا وجتریانا تک نفره

  پیتزا وجتریانا تک نفره

  ۳۲,۳۰۰ تومان
 • پیتزا وجتریانا دو نفره

  پیتزا وجتریانا دو نفره

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن تک نفره

  پیتزا بیف بیکن تک نفره

  ۴۴,۶۵۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن دو نفره

  پیتزا بیف بیکن دو نفره

  ۶۳,۶۵۰ تومان
 • پیتزا تاکینو تک نفره

  پیتزا تاکینو تک نفره

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا تاکینو دونفره

  پیتزا تاکینو دونفره

  ۶۲,۷۰۰ تومان
 • برگر گاراژ 120 گرمی

  برگر گاراژ 120 گرمی

  ۳۲,۳۰۰ تومان
 • برگر گاراژ 200 گرمی

  برگر گاراژ 200 گرمی

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • فایر برگر 120 گرمی

  فایر برگر 120 گرمی

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • فایر برگر 200 گرمی

  فایر برگر 200 گرمی

  ۴۴,۶۵۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 120 گرمی

  همبرگر کلاسیک 120 گرمی

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 200 گرمی

  همبرگر کلاسیک 200 گرمی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر 120 گرمی

  چیز برگر 120 گرمی

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • چیز برگر 200 گرمی

  چیز برگر 200 گرمی

  ۴۱,۸۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 120 گرمی

  ماشروم برگر 120 گرمی

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • ماشروم برگر 200 گرمی

  ماشروم برگر 200 گرمی

  ۴۱,۸۰۰ تومان
 • استیک برگر

  استیک برگر

  ۵۱,۳۰۰ تومان
 • برگر آمریکایی

  برگر آمریکایی

  ۴۶,۵۵۰ تومان
 • برگر ایتالیایی

  برگر ایتالیایی

  ۴۴,۶۵۰ تومان
 • سوسیس برگر تنوری

  سوسیس برگر تنوری

  ۲۴,۷۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۲۴,۷۰۰ تومان
 • استیک گریل

  استیک گریل

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • چیکن گریل پستو

  چیکن گریل پستو

  ۳۵,۱۵۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۴۰,۸۵۰ تومان
 • چیلی بیف

  چیلی بیف

  ۴۵,۶۰۰ تومان
 • هات داگ گاراژ

  هات داگ گاراژ

  ۲۴,۷۰۰ تومان
 • هات داگ ساده

  هات داگ ساده

  ۲۰,۹۰۰ تومان
 • تنوری بیکن

  تنوری بیکن

  ۲۷,۵۵۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۳۵,۱۵۰ تومان
 • ساندویچ سرد

  ساندویچ سرد

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • میکس استیک

  میکس استیک

  ۴۱,۸۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری دو تکه ( 8 شب )

  مرغ سوخاری دو تکه ( 8 شب )

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری سه تکه ( 8 شب )

  مرغ سوخاری سه تکه ( 8 شب )

  ۳۷,۰۵۰ تومان
 • فیله سوخاری

  فیله سوخاری

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • ناگت مرغ

  ناگت مرغ

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • میگو مخصوص

  میگو مخصوص

  ۶۱,۷۵۰ تومان
 • پاستا پانا

  پاستا پانا

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • پاستا فیله گوساله

  پاستا فیله گوساله

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پاستا سرآشپز

  پاستا سرآشپز

  ۴۱,۸۰۰ تومان
 • پاستا بلونز

  پاستا بلونز

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • پاستا میگو

  پاستا میگو

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • اسلایس برگر گاراژ ۱ تکه

  اسلایس برگر گاراژ ۱ تکه

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • اسلایس برگر گاراژ 4 تکه

  اسلایس برگر گاراژ 4 تکه

  ۶۸,۴۰۰ تومان
 • اسلایس ساده 1 تکه

  اسلایس ساده 1 تکه

  ۱۵,۲۰۰ تومان
 • اسلایس ساده 4 تکه

  اسلایس ساده 4 تکه

  ۶۰,۸۰۰ تومان
 • اسلایس ماشروم 1 تکه

  اسلایس ماشروم 1 تکه

  ۱۶,۱۵۰ تومان
 • اسلایس ماشروم 4 تکه

  اسلایس ماشروم 4 تکه

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • اسلایس چیلی 1 تکه

  اسلایس چیلی 1 تکه

  ۱۶,۱۵۰ تومان
 • اسلایس چیلی 4 تکه

  اسلایس چیلی 4 تکه

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • اسلایس استیک 1 تکه

  اسلایس استیک 1 تکه

  ۱۸,۵۲۵ تومان
 • اسلایس استیک 4 تکه

  اسلایس استیک 4 تکه

  ۷۴,۱۰۰ تومان
 • بشقاب چیکن گاراژ

  بشقاب چیکن گاراژ

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • بشقاب چیکن و استیک

  بشقاب چیکن و استیک

  ۷۴,۱۰۰ تومان
 • بشقاب استیک گاراژ

  بشقاب استیک گاراژ

  ۹۰,۲۵۰ تومان
 • سوپ

  سوپ

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • سیب ویژه کره ای

  سیب ویژه کره ای

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • وایت فرایز

  وایت فرایز

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۵,۲۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۱۳,۳۰۰ تومان
 • پیاز سوخاری

  پیاز سوخاری

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • سالاد بیستکا گاراژ تک نفره

  سالاد بیستکا گاراژ تک نفره

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • سالاد سزار تک نفره

  سالاد سزار تک نفره

  ۲۴,۷۰۰ تومان
 • سالاد یونانی تک نفره

  سالاد یونانی تک نفره

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • سالاد گرین تک نفره

  سالاد گرین تک نفره

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • سالاد فصل تک نفره

  سالاد فصل تک نفره

  ۱۶,۱۵۰ تومان
 • سالاد اسفناج تک نفره

  سالاد اسفناج تک نفره

  ۲۷,۵۵۰ تومان
 • سالاد سرآشپز تک نفره

  سالاد سرآشپز تک نفره

  ۲۱,۸۵۰ تومان
 • سالاد ارگولا تک نفره

  سالاد ارگولا تک نفره

  ۲۱,۸۵۰ تومان
 • سالاد میکس تک نفره

  سالاد میکس تک نفره

  ۲۱,۸۵۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۲,۸۵۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۸۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۱,۹۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۴۲۵ تومان
 • پیناسانگریا

  پیناسانگریا

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • آلوورا مینت

  آلوورا مینت

  ۱۸,۰۵۰ تومان
 • اورنج منگو

  اورنج منگو

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • پاییزتابستان

  پاییزتابستان

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • استرابری دریم

  استرابری دریم

  ۱۹,۹۵۰ تومان
 • موهیتو

  موهیتو

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • لیموناد

  لیموناد

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • آب پرتغال

  آب پرتغال

  ۱۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود گاراژ

اطلاعات رستوران فست فود گاراژ

نوع سفارش

موقعیت

میدان هنرستان

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 23

یک شنبه

از 12 الی 23

دو شنبه

از 12 الی 23

سه شنبه

از 12 الی 23

چهارشنبه

از 12 الی 22

پنج شنبه

از 12 الی 23

جمعه

از 12 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (5%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 30000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۰,۰۰۰ تومان