فست فود گاراژ

فست فود گاراژ

پیتزا، برگر، ساندویچ، سوخاری، پاستا و سالاد
 

خیابان خرمشهر(بلوار آزادی تا میدان بسیج)

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا گاراژ تک نفره

  پیتزا گاراژ تک نفره

  ۵۰,۳۵۰ تومان
 • پیتزا گاراژ دو نفره

  پیتزا گاراژ دو نفره

  ۷۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی بیف تک نفره

  پیتزا سالامی بیف تک نفره

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا سالامی بیف دو نفره

  پیتزا سالامی بیف دو نفره

  ۷۷,۹۰۰ تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک تک نفره

  پیتزا فیلادلفیا استیک تک نفره

  ۵۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک دونفره

  پیتزا فیلادلفیا استیک دونفره

  ۸۳,۶۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف تکنفره

  پیتزا رست بیف تکنفره

  ۵۷,۹۵۰ تومان
 • پیتزا رست بیف دونفره

  پیتزا رست بیف دونفره

  ۸۱,۷۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

  پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

  پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

  ۷۶,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو تک نفره

  پیتزا چانو تک نفره

  ۵۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا چانو دو نفره

  پیتزا چانو دو نفره

  ۸۳,۶۰۰ تومان
 • پیتزا ناپلی تک نفره

  پیتزا ناپلی تک نفره

  ۵۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا ناپلی دو نفره

  پیتزا ناپلی دو نفره

  ۸۳,۶۰۰ تومان
 • پیتزا گریل چیکن تک نفره

  پیتزا گریل چیکن تک نفره

  ۵۰,۳۵۰ تومان
 • پیتزا گریل چیکن دو نفره

  پیتزا گریل چیکن دو نفره

  ۷۴,۱۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی تک نفره

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی تک نفره

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی دو نفره

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی دو نفره

  ۶۱,۷۵۰ تومان
 • پیتزا سوسیس چیلی تک نفره

  پیتزا سوسیس چیلی تک نفره

  ۵۱,۳۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس چیلی دو نفره

  پیتزا سوسیس چیلی دو نفره

  ۷۵,۰۵۰ تومان
 • پیتزا گامبی تک نفره

  پیتزا گامبی تک نفره

  ۵۸,۹۰۰ تومان
 • پیتزا گامبی دو نفره

  پیتزا گامبی دو نفره

  ۸۳,۶۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا تک نفره

  پیتزا مارگاریتا تک نفره

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا دو نفره

  پیتزا مارگاریتا دو نفره

  ۴۶,۵۵۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو (پپرونی) تک نفره

  پیتزا ایتالیانو (پپرونی) تک نفره

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو (پپرونی) دو نفره

  پیتزا ایتالیانو (پپرونی) دو نفره

  ۷۷,۹۰۰ تومان
 • پیتزا وجتریانا تک نفره

  پیتزا وجتریانا تک نفره

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا وجتریانا دو نفره

  پیتزا وجتریانا دو نفره

  ۶۱,۷۵۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن تک نفره

  پیتزا بیف بیکن تک نفره

  ۵۷,۹۵۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن دو نفره

  پیتزا بیف بیکن دو نفره

  ۸۱,۷۰۰ تومان
 • پیتزا تاکینو تک نفره

  پیتزا تاکینو تک نفره

  ۵۷,۹۵۰ تومان
 • پیتزا تاکینو دونفره

  پیتزا تاکینو دونفره

  ۸۱,۷۰۰ تومان
 • برگر گاراژ 120 گرمی

  برگر گاراژ 120 گرمی

  ۳۷,۰۵۰ تومان
 • برگر گاراژ 200 گرمی

  برگر گاراژ 200 گرمی

  ۵۵,۱۰۰ تومان
 • فایر برگر 120 گرمی

  فایر برگر 120 گرمی

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • فایر برگر 200 گرمی

  فایر برگر 200 گرمی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 120 گرمی

  همبرگر کلاسیک 120 گرمی

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 200 گرمی

  همبرگر کلاسیک 200 گرمی

  ۴۹,۴۰۰ تومان
 • چیز برگر 120 گرمی

  چیز برگر 120 گرمی

  ۳۵,۱۵۰ تومان
 • چیز برگر 200 گرمی

  چیز برگر 200 گرمی

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • ماشروم برگر 120 گرمی

  ماشروم برگر 120 گرمی

  ۳۵,۱۵۰ تومان
 • ماشروم برگر 200 گرمی

  ماشروم برگر 200 گرمی

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • استیک برگر

  استیک برگر

  ۶۸,۴۰۰ تومان
 • برگر آمریکایی

  برگر آمریکایی

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • برگر ایتالیایی

  برگر ایتالیایی

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • سوسیس برگر تنوری

  سوسیس برگر تنوری

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • استیک گریل

  استیک گریل

  ۵۵,۱۰۰ تومان
 • چیکن گریل پستو

  چیکن گریل پستو

  ۴۴,۶۵۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • چیلی بیف

  چیلی بیف

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • هات داگ گاراژ

  هات داگ گاراژ

  ۳۱,۳۵۰ تومان
 • هات داگ ساده

  هات داگ ساده

  ۲۵,۶۵۰ تومان
 • تنوری بیکن

  تنوری بیکن

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۴۳,۷۰۰ تومان
 • ساندویچ سرد

  ساندویچ سرد

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • میکس استیک

  میکس استیک

  ۵۶,۰۵۰ تومان
 • مرغ سوخاری دو تکه ( 8 شب )

  مرغ سوخاری دو تکه ( 8 شب )

  ۴۱,۸۰۰ تومان
 • مرغ سوخاری سه تکه ( 8 شب )

  مرغ سوخاری سه تکه ( 8 شب )

  ۵۱,۳۰۰ تومان
 • ناگت مرغ

  ناگت مرغ

  ۳۲,۳۰۰ تومان
 • فیله سوخاری سه تیکه

  فیله سوخاری سه تیکه

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • میگو مخصوص

  میگو مخصوص

  ۷۴,۱۰۰ تومان
 • فیله سوخاری چهار تیکه

  فیله سوخاری چهار تیکه

  ۵۱,۳۰۰ تومان
 • پاستا پانا

  پاستا پانا

  ۴۶,۵۵۰ تومان
 • پاستا فیله گوساله

  پاستا فیله گوساله

  ۵۸,۹۰۰ تومان
 • پاستا سرآشپز

  پاستا سرآشپز

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • پاستا بلونز

  پاستا بلونز

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پاستا میگو

  پاستا میگو

  ۶۰,۸۰۰ تومان
 • اسلایس برگر گاراژ ۱ تکه

  اسلایس برگر گاراژ ۱ تکه

  ۲۰,۹۰۰ تومان
 • اسلایس برگر گاراژ 4 تکه

  اسلایس برگر گاراژ 4 تکه

  ۶۸,۴۰۰ تومان
 • اسلایس ساده 1 تکه

  اسلایس ساده 1 تکه

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • اسلایس ساده 4 تکه

  اسلایس ساده 4 تکه

  ۶۰,۸۰۰ تومان
 • اسلایس ماشروم 1 تکه

  اسلایس ماشروم 1 تکه

  ۱۹,۹۵۰ تومان
 • اسلایس ماشروم 4 تکه

  اسلایس ماشروم 4 تکه

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • اسلایس چیلی 1 تکه

  اسلایس چیلی 1 تکه

  ۱۹,۹۵۰ تومان
 • اسلایس چیلی 4 تکه

  اسلایس چیلی 4 تکه

  ۶۴,۶۰۰ تومان
 • اسلایس استیک 1 تکه

  اسلایس استیک 1 تکه

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • اسلایس استیک 4 تکه

  اسلایس استیک 4 تکه

  ۷۴,۱۰۰ تومان
 • بشقاب چیکن گاراژ

  بشقاب چیکن گاراژ

  ۵۷,۰۰۰ تومان
 • بشقاب چیکن و استیک

  بشقاب چیکن و استیک

  ۸۰,۷۵۰ تومان
 • بشقاب استیک گاراژ

  بشقاب استیک گاراژ

  ۹۹,۷۵۰ تومان
 • سوپ

  سوپ

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۳,۳۰۰ تومان
 • سیب ویژه کره ای

  سیب ویژه کره ای

  ۲۸,۰۲۵ تومان
 • وایت فرایز

  وایت فرایز

  ۲۷,۵۵۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • پیاز سوخاری

  پیاز سوخاری

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • سالاد بیستکا گاراژ تک نفره

  سالاد بیستکا گاراژ تک نفره

  ۳۷,۰۵۰ تومان
 • سالاد سزار تک نفره

  سالاد سزار تک نفره

  ۳۲,۳۰۰ تومان
 • سالاد یونانی تک نفره

  سالاد یونانی تک نفره

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • سالاد گرین تک نفره

  سالاد گرین تک نفره

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • سالاد فصل تک نفره

  سالاد فصل تک نفره

  ۱۸,۰۵۰ تومان
 • سالاد اسفناج تک نفره

  سالاد اسفناج تک نفره

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • سالاد سرآشپز تک نفره

  سالاد سرآشپز تک نفره

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • سالاد ارگولا تک نفره

  سالاد ارگولا تک نفره

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • سالاد میکس تک نفره

  سالاد میکس تک نفره

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۲,۸۵۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۸۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۱,۹۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۴۲۵ تومان
 • پیناسانگریا

  پیناسانگریا

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • آلوورا مینت

  آلوورا مینت

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • اورنج منگو

  اورنج منگو

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • پاییزتابستان

  پاییزتابستان

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • استرابری دریم

  استرابری دریم

  ۲۶,۶۰۰ تومان
 • موهیتو

  موهیتو

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • لیموناد

  لیموناد

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • آب پرتغال

  آب پرتغال

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • آب هندوانه

  آب هندوانه

  ۱۱,۴۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود گاراژ

اطلاعات رستوران فست فود گاراژ

نوع سفارش

موقعیت

میدان هنرستان

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 22

یک شنبه

از 12 الی 23

دو شنبه

از 12 الی 23

سه شنبه

از 12 الی 23

چهارشنبه

از 12 الی 23

پنج شنبه

از 12 الی 23

جمعه

از 12 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (5%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 30000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۳۰,۰۰۰ تومان