فست فود گاراژ

فست فود گاراژ

پیتزا، برگر، ساندویچ، سوخاری، پاستا و سالاد
 

خیابان خرمشهر(بلوار آزادی تا میدان بسیج)

رستوران سفارش میپذیرد

 • پیتزا گاراژ تک نفره

  پیتزا گاراژ تک نفره

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گاراژ دو نفره

  پیتزا گاراژ دو نفره

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی بیف تک نفره

  پیتزا سالامی بیف تک نفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سالامی بیف دو نفره

  پیتزا سالامی بیف دو نفره

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک تک نفره

  پیتزا فیلادلفیا استیک تک نفره

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا فیلادلفیا استیک دونفره

  پیتزا فیلادلفیا استیک دونفره

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف تکنفره

  پیتزا رست بیف تکنفره

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف دونفره

  پیتزا رست بیف دونفره

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

  پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

  پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو تک نفره

  پیتزا چانو تک نفره

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چانو دو نفره

  پیتزا چانو دو نفره

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ناپلی تک نفره

  پیتزا ناپلی تک نفره

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ناپلی دو نفره

  پیتزا ناپلی دو نفره

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گریل چیکن تک نفره

  پیتزا گریل چیکن تک نفره

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گریل چیکن دو نفره

  پیتزا گریل چیکن دو نفره

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی تک نفره

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی تک نفره

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات ایتالیایی دو نفره

  پیتزا سبزیجات ایتالیایی دو نفره

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس چیلی تک نفره

  پیتزا سوسیس چیلی تک نفره

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس چیلی دو نفره

  پیتزا سوسیس چیلی دو نفره

  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گامبی تک نفره

  پیتزا گامبی تک نفره

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا گامبی دو نفره

  پیتزا گامبی دو نفره

  ۶۹,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا تک نفره

  پیتزا مارگاریتا تک نفره

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا دو نفره

  پیتزا مارگاریتا دو نفره

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو تک نفره

  پیتزا ایتالیانو تک نفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو دو نفره

  پیتزا ایتالیانو دو نفره

  ۶۱,۰۰۰ تومان
 • پیتزا وجتریانا تک نفره

  پیتزا وجتریانا تک نفره

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پیتزا وجتریانا دو نفره

  پیتزا وجتریانا دو نفره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن تک نفره

  پیتزا بیف بیکن تک نفره

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن دو نفره

  پیتزا بیف بیکن دو نفره

  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • پیتزا تاکینو تک نفره

  پیتزا تاکینو تک نفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا تاکینو دونفره

  پیتزا تاکینو دونفره

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • برگر گاراژ 120 گرمی

  برگر گاراژ 120 گرمی

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • برگر گاراژ 200 گرمی

  برگر گاراژ 200 گرمی

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • فایر برگر 120 گرمی

  فایر برگر 120 گرمی

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • فایر برگر 200 گرمی

  فایر برگر 200 گرمی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 120 گرمی

  همبرگر کلاسیک 120 گرمی

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 200 گرمی

  همبرگر کلاسیک 200 گرمی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر 120 گرمی

  چیز برگر 120 گرمی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر 200 گرمی

  چیز برگر 200 گرمی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 120 گرمی

  ماشروم برگر 120 گرمی

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 200 گرمی

  ماشروم برگر 200 گرمی

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • استیک برگر

  استیک برگر

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • برگر آمریکایی

  برگر آمریکایی

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • برگر ایتالیایی

  برگر ایتالیایی

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • سوسیس برگر تنوری

  سوسیس برگر تنوری

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن برگر

  چیکن برگر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • استیک گریل

  استیک گریل

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • چیکن گریل پستو

  چیکن گریل پستو

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • رست بیف

  رست بیف

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • چیلی بیف

  چیلی بیف

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • هات داگ گاراژ

  هات داگ گاراژ

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • تنوری بیکن

  تنوری بیکن

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سوپریم

  سوپریم

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ سرد

  ساندویچ سرد

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • میکس استیک

  میکس استیک

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • فیله سوخاری

  فیله سوخاری

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ناگت مرغ

  ناگت مرغ

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • میگو مخصوص

  میگو مخصوص

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • پاستا پانا

  پاستا پانا

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • پاستا فیله گوساله

  پاستا فیله گوساله

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پاستا سرآشپز

  پاستا سرآشپز

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • پاستا بلونز

  پاستا بلونز

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پاستا میگو

  پاستا میگو

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • اسلایس برگر گاراژ ۱ تکه

  اسلایس برگر گاراژ ۱ تکه

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایس برگر گاراژ 4 تکه

  اسلایس برگر گاراژ 4 تکه

  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • اسلایس ساده 1 تکه

  اسلایس ساده 1 تکه

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • اسلایس ساده 4 تکه

  اسلایس ساده 4 تکه

  ۶۴,۰۰۰ تومان
 • اسلایس ماشروم 1 تکه

  اسلایس ماشروم 1 تکه

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اسلایس ماشروم 4 تکه

  اسلایس ماشروم 4 تکه

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایس چیلی 1 تکه

  اسلایس چیلی 1 تکه

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • اسلایس چیلی 4 تکه

  اسلایس چیلی 4 تکه

  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • اسلایس استیک 1 تکه

  اسلایس استیک 1 تکه

  ۱۹,۵۰۰ تومان
 • اسلایس استیک 4 تکه

  اسلایس استیک 4 تکه

  ۷۸,۰۰۰ تومان
 • بشقاب چیکن گاراژ

  بشقاب چیکن گاراژ

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • بشقاب چیکن و استیک

  بشقاب چیکن و استیک

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • بشقاب استیک گاراژ

  بشقاب استیک گاراژ

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • سوپ

  سوپ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سیب ویژه کره ای

  سیب ویژه کره ای

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • وایت فرایز

  وایت فرایز

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • نان سیر

  نان سیر

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • پیاز سوخاری

  پیاز سوخاری

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد بیستکا گاراژ تک نفره

  سالاد بیستکا گاراژ تک نفره

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار تک نفره

  سالاد سزار تک نفره

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد یونانی تک نفره

  سالاد یونانی تک نفره

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد گرین تک نفره

  سالاد گرین تک نفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل تک نفره

  سالاد فصل تک نفره

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سالاد اسفناج تک نفره

  سالاد اسفناج تک نفره

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد سرآشپز تک نفره

  سالاد سرآشپز تک نفره

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد ارگولا تک نفره

  سالاد ارگولا تک نفره

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد میکس تک نفره

  سالاد میکس تک نفره

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۲,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • پیناسانگریا

  پیناسانگریا

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • آلوورا مینت

  آلوورا مینت

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • اورنج منگو

  اورنج منگو

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • پاییزتابستان

  پاییزتابستان

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • استرابری دریم

  استرابری دریم

  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • موهیتو

  موهیتو

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • لیموناد

  لیموناد

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • آب پرتغال

  آب پرتغال

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • آب هندوانه

  آب هندوانه

  ۹,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود گاراژ

اطلاعات رستوران فست فود گاراژ

نوع سفارش

موقعیت

میدان هنرستان

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 12 الی 23

یک شنبه

از 12 الی 22

دو شنبه

از 12 الی 23

سه شنبه

از 12 الی 23

چهارشنبه

از 12 الی 23

پنج شنبه

از 12 الی 23

جمعه

از 12 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 30000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۳۰,۰۰۰ تومان