فست فود چیلک

فست فود چیلک

برگر، پیتزا، سوخاری، پاستا، سالاد

خیابان خرمشهر(بلوار آزادی تا میدان بسیج)

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • چیکن بیکن تکنفره

  چیکن بیکن تکنفره

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • چیکن بیکن دونفره

  چیکن بیکن دونفره

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • اسپشیال تکنفره

  اسپشیال تکنفره

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • اسپشیال دونفره

  اسپشیال دونفره

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • بیف ماشروم تکنفره

  بیف ماشروم تکنفره

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • بیف ماشروم دونفره

  بیف ماشروم دونفره

  ۴۵,۹۰۰ تومان
 • کواترو استاجونه تکنفره

  کواترو استاجونه تکنفره

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • کواترو استاجونه دونفره

  کواترو استاجونه دونفره

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • مینس بیف تکنفره

  مینس بیف تکنفره

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • مینس بیف دونفره

  مینس بیف دونفره

  ۴۷,۷۰۰ تومان
 • چیکن پارمسان تکنفره

  چیکن پارمسان تکنفره

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • چیکن پارمسان دونفره

  چیکن پارمسان دونفره

  ۳۷,۸۰۰ تومان
 • یونانی تکنفره

  یونانی تکنفره

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • یونانی دونفره

  یونانی دونفره

  ۴۰,۵۰۰ تومان
 • سوپریم تکنفره

  سوپریم تکنفره

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • سوپرسم دونفره

  سوپرسم دونفره

  ۴۹,۵۰۰ تومان
 • دونی تکنفره

  دونی تکنفره

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • دونی دونفره

  دونی دونفره

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • پپرونی تکنفره

  پپرونی تکنفره

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • پپرونی دونفره

  پپرونی دونفره

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • فونگی تکنفره

  فونگی تکنفره

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • فونگی دونفره

  فونگی دونفره

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • سبزیجات تکنفره

  سبزیجات تکنفره

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • سبزیجات دونفره

  سبزیجات دونفره

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 110

  همبرگر کلاسیک 110

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 180

  همبرگر کلاسیک 180

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • چیزبرگر 110

  چیزبرگر 110

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • چیزبرگر 180

  چیزبرگر 180

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 110

  ماشروم برگر 110

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 180

  ماشروم برگر 180

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • کینگ برگر 110

  کینگ برگر 110

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • کینگ برگر 180

  کینگ برگر 180

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • چیز کینگ برگر 110

  چیز کینگ برگر 110

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • چیز کینگ برگر 180

  چیز کینگ برگر 180

  ۳۶,۹۰۰ تومان
 • پرمیوم برگر 110

  پرمیوم برگر 110

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • پرمیوم برگر 180

  پرمیوم برگر 180

  ۳۸,۷۰۰ تومان
 • کاراملی 110

  کاراملی 110

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • کاراملی 180

  کاراملی 180

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • زینگ برگر

  زینگ برگر

  ۲۱,۶۰۰ تومان
 • مگازینگر

  مگازینگر

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر 110

  اسپشیال برگر 110

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر 180

  اسپشیال برگر 180

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • هالومی برگر 110

  هالومی برگر 110

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • هالومی برگر 180

  هالومی برگر 180

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • چیزپلاس 110

  چیزپلاس 110

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • چیزپلاس 180

  چیزپلاس 180

  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • استیک برگر 110

  استیک برگر 110

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • استیک برگر 180

  استیک برگر 180

  ۴۳,۲۰۰ تومان
 • هات چیز فرایز

  هات چیز فرایز

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • بیکن تنوری

  بیکن تنوری

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • هات پپر

  هات پپر

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • هات بیکن

  هات بیکن

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • چیکن پستو

  چیکن پستو

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • چیز استیک

  چیز استیک

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • هات داگ کلاسیک

  هات داگ کلاسیک

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • دبل دان

  دبل دان

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 4 تیکه

  فیله استریپس نرمال 4 تیکه

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 4 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 4 تیکه

  ۳۰,۶۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 3 تیکه

  فیله استریپس نرمال 3 تیکه

  ۲۷,۹۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 3 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 3 تیکه

  ۲۷,۹۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 2 تیکه

  فیله استریپس نرمال 2 تیکه

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 2 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 2 تیکه

  ۲۴,۳۰۰ تومان
 • پاستا بیف آلفردو متوسط

  پاستا بیف آلفردو متوسط

  ۲۶,۱۰۰ تومان
 • پاستا بیف آلفردو بزرگ

  پاستا بیف آلفردو بزرگ

  ۳۵,۱۰۰ تومان
 • پاستا چیکن آلفردو متوسط

  پاستا چیکن آلفردو متوسط

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • پاستا چیکن آلفردو بزرگ

  پاستا چیکن آلفردو بزرگ

  ۲۷,۹۰۰ تومان
 • پاستا پنه پستو متوسط

  پاستا پنه پستو متوسط

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • پاستا پنه پستو بزرگ

  پاستا پنه پستو بزرگ

  ۳۱,۵۰۰ تومان
 • پاستا پومودورا متوسط

  پاستا پومودورا متوسط

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • پاستا پومودورا بزرگ

  پاستا پومودورا بزرگ

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • پاستا پنه بلونزه متوسط

  پاستا پنه بلونزه متوسط

  ۲۲,۵۰۰ تومان
 • پاستا پنه بلونزه بزرگ

  پاستا پنه بلونزه بزرگ

  ۲۸,۸۰۰ تومان
 • تی بن

  تی بن

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • ریبای

  ریبای

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • بشقاب فیله

  بشقاب فیله

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • استیک مرغ

  استیک مرغ

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر چیلک تکنفره

  بشقاب برگر چیلک تکنفره

  ۳۴,۲۰۰ تومان
 • بشقاب برگر چیلک دونفره

  بشقاب برگر چیلک دونفره

  ۴۱,۴۰۰ تومان
 • بشقاب برگر کلاسیک تکنفره

  بشقاب برگر کلاسیک تکنفره

  ۲۰,۷۰۰ تومان
 • بشقاب برگر کلاسیک دونفره

  بشقاب برگر کلاسیک دونفره

  ۲۵,۲۰۰ تومان
 • بشقاب هات

  بشقاب هات

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ تکنفره

  سالاد سزار با مرغ تکنفره

  ۱۶,۲۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ دونفره

  سالاد سزار با مرغ دونفره

  ۲۳,۴۰۰ تومان
 • سالاد سزار ساده تکنفره

  سالاد سزار ساده تکنفره

  ۱۲,۶۰۰ تومان
 • سالاد سزار ساده دونفره

  سالاد سزار ساده دونفره

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد یونانی تکنفره

  سالاد یونانی تکنفره

  ۱۲,۶۰۰ تومان
 • سالاد یونانی دونفره

  سالاد یونانی دونفره

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • سالاد میکس تکنفره

  سالاد میکس تکنفره

  ۱۲,۶۰۰ تومان
 • سالاد میکس دو نفره

  سالاد میکس دو نفره

  ۱۹,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی دیپ چدار تکنفره

  سیب زمینی دیپ چدار تکنفره

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سیب زمینی دیپ چدار دونفره

  سیب زمینی دیپ چدار دونفره

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • چیزفرایز تکنفره

  چیزفرایز تکنفره

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • چیزفرایز دو نفره

  چیزفرایز دو نفره

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری کوچک

  قارچ سوخاری کوچک

  ۸,۱۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری بزرگ

  قارچ سوخاری بزرگ

  ۱۴,۴۰۰ تومان
 • نان سیر متوسط

  نان سیر متوسط

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • نان سیر بزرگ

  نان سیر بزرگ

  ۱۵,۳۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده متوسط

  سیب زمینی سرخ کرده متوسط

  ۷,۲۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

  سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • سوپ مخصوص

  سوپ مخصوص

  ۱۰,۸۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۶۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۱۵۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۱,۳۵۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۳۵۰ تومان
 • هوفنبرگ

  هوفنبرگ

  ۴,۵۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود چیلک

اطلاعات رستوران فست فود چیلک

نوع سفارش

موقعیت

ابتدای خیابان خرمشهر روبروی شهرداری

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 14 الی 23

یک شنبه

از 13 الی 23

دو شنبه

از 13 الی 23

سه شنبه

از 13 الی 23

چهارشنبه

از 13 الی 21

پنج شنبه

از 13 الی 23

جمعه

از 13 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (10%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 140000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۸,۰۰۰ تومان