فست فود چیلک

فست فود چیلک

برگر، پیتزا، سوخاری، پاستا، سالاد

خیابان خرمشهر(بلوار آزادی تا میدان بسیج)

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • چیکن بیکن تکنفره

  چیکن بیکن تکنفره

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • چیکن بیکن دونفره

  چیکن بیکن دونفره

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال تکنفره

  اسپشیال تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال دونفره

  اسپشیال دونفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • بیف ماشروم تکنفره

  بیف ماشروم تکنفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • بیف ماشروم دونفره

  بیف ماشروم دونفره

  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • کواترو استاجونه تکنفره

  کواترو استاجونه تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • کواترو استاجونه دونفره

  کواترو استاجونه دونفره

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • مینس بیف تکنفره

  مینس بیف تکنفره

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • مینس بیف دونفره

  مینس بیف دونفره

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن پارمسان تکنفره

  چیکن پارمسان تکنفره

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • چیکن پارمسان دونفره

  چیکن پارمسان دونفره

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • یونانی تکنفره

  یونانی تکنفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • یونانی دونفره

  یونانی دونفره

  ۵۴,۰۰۰ تومان
 • سوپریم تکنفره

  سوپریم تکنفره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • سوپرسم دونفره

  سوپرسم دونفره

  ۶۷,۰۰۰ تومان
 • دونی تکنفره

  دونی تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • دونی دونفره

  دونی دونفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • پپرونی تکنفره

  پپرونی تکنفره

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پپرونی دونفره

  پپرونی دونفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک زبان تکنفره

  پیتزا استیک زبان تکنفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • پیتزا استیک زبان دونفره

  پیتزا استیک زبان دونفره

  ۶۲,۰۰۰ تومان
 • فونگی تکنفره

  فونگی تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • فونگی دونفره

  فونگی دونفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات تکنفره

  سبزیجات تکنفره

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات دونفره

  سبزیجات دونفره

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • چیکن سوخاری تکنفره

  چیکن سوخاری تکنفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • چیکن سوخاری دونفره

  چیکن سوخاری دونفره

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 110

  همبرگر کلاسیک 110

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 180

  همبرگر کلاسیک 180

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر 110

  چیزبرگر 110

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر 180

  چیزبرگر 180

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 110

  ماشروم برگر 110

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 180

  ماشروم برگر 180

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • کینگ برگر 110

  کینگ برگر 110

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • کینگ برگر 180

  کینگ برگر 180

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • چیز کینگ برگر 110

  چیز کینگ برگر 110

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیز کینگ برگر 180

  چیز کینگ برگر 180

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • پرمیوم برگر 110

  پرمیوم برگر 110

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پرمیوم برگر 180

  پرمیوم برگر 180

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • کاراملی 110

  کاراملی 110

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • کاراملی 180

  کاراملی 180

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • زینگ برگر

  زینگ برگر

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • مگازینگر

  مگازینگر

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر 110

  اسپشیال برگر 110

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر 180

  اسپشیال برگر 180

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • هالومی برگر 110

  هالومی برگر 110

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • هالومی برگر 180

  هالومی برگر 180

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • چیزپلاس 110

  چیزپلاس 110

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • چیزپلاس 180

  چیزپلاس 180

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • استیک برگر 110

  استیک برگر 110

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • استیک برگر 180

  استیک برگر 180

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • هات چیز فرایز

  هات چیز فرایز

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • بیکن تنوری

  بیکن تنوری

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • هات پپر

  هات پپر

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • هات بیکن

  هات بیکن

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • چیکن پستو

  چیکن پستو

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • چیز استیک

  چیز استیک

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • هات داگ کلاسیک

  هات داگ کلاسیک

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • دبل دان

  دبل دان

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 4 تیکه

  فیله استریپس نرمال 4 تیکه

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 4 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 4 تیکه

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 3 تیکه

  فیله استریپس نرمال 3 تیکه

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 3 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 3 تیکه

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 2 تیکه

  فیله استریپس نرمال 2 تیکه

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 2 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 2 تیکه

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پاستا بیف آلفردو متوسط

  پاستا بیف آلفردو متوسط

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • پاستا بیف آلفردو بزرگ

  پاستا بیف آلفردو بزرگ

  ۵۸,۰۰۰ تومان
 • پاستا چیکن آلفردو متوسط

  پاستا چیکن آلفردو متوسط

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پاستا چیکن آلفردو بزرگ

  پاستا چیکن آلفردو بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه پستو متوسط

  پاستا پنه پستو متوسط

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه پستو بزرگ

  پاستا پنه پستو بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پاستا پومودورا متوسط

  پاستا پومودورا متوسط

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • پاستا پومودورا بزرگ

  پاستا پومودورا بزرگ

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه بلونزه متوسط

  پاستا پنه بلونزه متوسط

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه بلونزه بزرگ

  پاستا پنه بلونزه بزرگ

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • تی بن

  تی بن

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • ریبای

  ریبای

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
 • بشقاب فیله

  بشقاب فیله

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • استیک مرغ

  استیک مرغ

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر چیلک تکنفره

  بشقاب برگر چیلک تکنفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر چیلک دونفره

  بشقاب برگر چیلک دونفره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر کلاسیک تکنفره

  بشقاب برگر کلاسیک تکنفره

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر کلاسیک دونفره

  بشقاب برگر کلاسیک دونفره

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • بشقاب هات

  بشقاب هات

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ تکنفره

  سالاد سزار با مرغ تکنفره

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ دونفره

  سالاد سزار با مرغ دونفره

  ۳۷,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ساده تکنفره

  سالاد سزار ساده تکنفره

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ساده دونفره

  سالاد سزار ساده دونفره

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد یونانی

  سالاد یونانی

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد میکس

  سالاد میکس

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی دیپ چدار تکنفره

  سیب زمینی دیپ چدار تکنفره

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی دیپ چدار دونفره

  سیب زمینی دیپ چدار دونفره

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • چیزفرایز تکنفره

  چیزفرایز تکنفره

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • چیزفرایز دو نفره

  چیزفرایز دو نفره

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری کوچک

  قارچ سوخاری کوچک

  ۱۱,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری بزرگ

  قارچ سوخاری بزرگ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • نان سیر متوسط

  نان سیر متوسط

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • نان سیر بزرگ

  نان سیر بزرگ

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده متوسط

  سیب زمینی سرخ کرده متوسط

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

  سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سوپ مخصوص

  سوپ مخصوص

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • هوفنبرگ

  هوفنبرگ

  ۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود چیلک

اطلاعات رستوران فست فود چیلک

نوع سفارش

موقعیت

ابتدای خیابان خرمشهر روبروی شهرداری

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 21

یک شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 22

دو شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 22

سه شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 22

چهارشنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 22

پنج شنبه

از 13 الی 15 , از 19 الی 22

جمعه

از 13 الی 15 , از 19 الی 22


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 150000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۸,۰۰۰ تومان