فست فود چیلک

فست فود چیلک

برگر، پیتزا، سوخاری، پاستا، سالاد

خیابان خرمشهر(بلوار آزادی تا میدان بسیج)

رستوران سفارش میپذیرد

 • چیکن بیکن تکنفره

  چیکن بیکن تکنفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • چیکن بیکن دونفره

  چیکن بیکن دونفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال تکنفره

  اسپشیال تکنفره

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال دونفره

  اسپشیال دونفره

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • بیف ماشروم تکنفره

  بیف ماشروم تکنفره

  ۳۶,۰۰۰ تومان
 • بیف ماشروم دونفره

  بیف ماشروم دونفره

  ۵۱,۰۰۰ تومان
 • کواترو استاجونه تکنفره

  کواترو استاجونه تکنفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • کواترو استاجونه دونفره

  کواترو استاجونه دونفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • مینس بیف تکنفره

  مینس بیف تکنفره

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • مینس بیف دونفره

  مینس بیف دونفره

  ۵۵,۰۰۰ تومان
 • چیکن پارمسان تکنفره

  چیکن پارمسان تکنفره

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن پارمسان دونفره

  چیکن پارمسان دونفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • یونانی تکنفره

  یونانی تکنفره

  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • یونانی دونفره

  یونانی دونفره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سوپریم تکنفره

  سوپریم تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • سوپرسم دونفره

  سوپرسم دونفره

  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • دونی تکنفره

  دونی تکنفره

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • دونی دونفره

  دونی دونفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • پپرونی تکنفره

  پپرونی تکنفره

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پپرونی دونفره

  پپرونی دونفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • فونگی تکنفره

  فونگی تکنفره

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • فونگی دونفره

  فونگی دونفره

  ۴۲,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات تکنفره

  سبزیجات تکنفره

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سبزیجات دونفره

  سبزیجات دونفره

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 110

  همبرگر کلاسیک 110

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • همبرگر کلاسیک 180

  همبرگر کلاسیک 180

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر 110

  چیزبرگر 110

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • چیزبرگر 180

  چیزبرگر 180

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 110

  ماشروم برگر 110

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • ماشروم برگر 180

  ماشروم برگر 180

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • کینگ برگر 110

  کینگ برگر 110

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کینگ برگر 180

  کینگ برگر 180

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • چیز کینگ برگر 110

  چیز کینگ برگر 110

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • چیز کینگ برگر 180

  چیز کینگ برگر 180

  ۴۱,۰۰۰ تومان
 • پرمیوم برگر 110

  پرمیوم برگر 110

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • پرمیوم برگر 180

  پرمیوم برگر 180

  ۴۳,۰۰۰ تومان
 • کاراملی 110

  کاراملی 110

  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • کاراملی 180

  کاراملی 180

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • زینگ برگر

  زینگ برگر

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • مگازینگر

  مگازینگر

  ۲۷,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر 110

  اسپشیال برگر 110

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • اسپشیال برگر 180

  اسپشیال برگر 180

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • هالومی برگر 110

  هالومی برگر 110

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • هالومی برگر 180

  هالومی برگر 180

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیزپلاس 110

  چیزپلاس 110

  ۳۴,۰۰۰ تومان
 • چیزپلاس 180

  چیزپلاس 180

  ۴۴,۰۰۰ تومان
 • استیک برگر 110

  استیک برگر 110

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • استیک برگر 180

  استیک برگر 180

  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • هات چیز فرایز

  هات چیز فرایز

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • بیکن تنوری

  بیکن تنوری

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • هات پپر

  هات پپر

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • هات بیکن

  هات بیکن

  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • چیکن پستو

  چیکن پستو

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • چیز استیک

  چیز استیک

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • هات داگ کلاسیک

  هات داگ کلاسیک

  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دبل دان

  دبل دان

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 4 تیکه

  فیله استریپس نرمال 4 تیکه

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 4 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 4 تیکه

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 3 تیکه

  فیله استریپس نرمال 3 تیکه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 3 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 3 تیکه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس نرمال 2 تیکه

  فیله استریپس نرمال 2 تیکه

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس اسپایسی 2 تیکه

  فیله استریپس اسپایسی 2 تیکه

  ۲۴,۰۰۰ تومان
 • پاستا بیف آلفردو متوسط

  پاستا بیف آلفردو متوسط

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • پاستا بیف آلفردو بزرگ

  پاستا بیف آلفردو بزرگ

  ۳۹,۰۰۰ تومان
 • پاستا چیکن آلفردو متوسط

  پاستا چیکن آلفردو متوسط

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پاستا چیکن آلفردو بزرگ

  پاستا چیکن آلفردو بزرگ

  ۳۱,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه پستو متوسط

  پاستا پنه پستو متوسط

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه پستو بزرگ

  پاستا پنه پستو بزرگ

  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • پاستا پومودورا متوسط

  پاستا پومودورا متوسط

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • پاستا پومودورا بزرگ

  پاستا پومودورا بزرگ

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه بلونزه متوسط

  پاستا پنه بلونزه متوسط

  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پاستا پنه بلونزه بزرگ

  پاستا پنه بلونزه بزرگ

  ۳۲,۰۰۰ تومان
 • تی بن

  تی بن

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ریبای

  ریبای

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • بشقاب فیله

  بشقاب فیله

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • استیک مرغ

  استیک مرغ

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر چیلک تکنفره

  بشقاب برگر چیلک تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر چیلک دونفره

  بشقاب برگر چیلک دونفره

  ۴۶,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر کلاسیک تکنفره

  بشقاب برگر کلاسیک تکنفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • بشقاب برگر کلاسیک دونفره

  بشقاب برگر کلاسیک دونفره

  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • بشقاب هات

  بشقاب هات

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ تکنفره

  سالاد سزار با مرغ تکنفره

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار با مرغ دونفره

  سالاد سزار با مرغ دونفره

  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ساده تکنفره

  سالاد سزار ساده تکنفره

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ساده دونفره

  سالاد سزار ساده دونفره

  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد یونانی تکنفره

  سالاد یونانی تکنفره

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد یونانی دونفره

  سالاد یونانی دونفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • سالاد میکس تکنفره

  سالاد میکس تکنفره

  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد میکس دو نفره

  سالاد میکس دو نفره

  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی دیپ چدار تکنفره

  سیب زمینی دیپ چدار تکنفره

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی دیپ چدار دونفره

  سیب زمینی دیپ چدار دونفره

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • چیزفرایز تکنفره

  چیزفرایز تکنفره

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • چیزفرایز دو نفره

  چیزفرایز دو نفره

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری کوچک

  قارچ سوخاری کوچک

  ۸,۰۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری بزرگ

  قارچ سوخاری بزرگ

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • نان سیر متوسط

  نان سیر متوسط

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • نان سیر بزرگ

  نان سیر بزرگ

  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده متوسط

  سیب زمینی سرخ کرده متوسط

  ۷,۰۰۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

  سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • سوپ روز

  سوپ روز

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۴,۰۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۵۰۰ تومان
 • دوغ لیوانی

  دوغ لیوانی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۵۰۰ تومان
 • هوفنبرگ

  هوفنبرگ

  ۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود چیلک

اطلاعات رستوران فست فود چیلک

نوع سفارش

موقعیت

ابتدای خیابان خرمشهر روبروی شهرداری

ساعات کار این مرکز

شنبه

از 13 الی 16 , از 18 الی 23

یک شنبه

از 13 الی 16 , از 18 الی 21

دو شنبه

از 13 الی 23

سه شنبه

از 13 الی 23

چهارشنبه

از 13 الی 23

پنج شنبه

از 13 الی 23

جمعه

از 13 الی 23


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (0%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 120000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • حداقل سفارش ۳۰,۰۰۰ تومان