فست فود لیرو

فست فود لیرو

پیتزا،برگر،ساندویچ، سالاد و سوخاری

بلوار آزادی

در حال حاضر مرکز خرید بسته است

 • پیتزا اسپشیال لیرو تک نفره

  پیتزا اسپشیال لیرو تک نفره

  ۲۹,۴۵۰ تومان
 • پیتزا برتولی تکنفره

  پیتزا برتولی تکنفره

  ۲۹,۴۵۰ تومان
 • پیتزا یونانی تکنفره

  پیتزا یونانی تکنفره

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • پیتزا سوپریم گوشت تک نفره

  پیتزا سوپریم گوشت تک نفره

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • پیتزا سوپریم مرغ تک نفره

  پیتزا سوپریم مرغ تک نفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف تک نفره

  پیتزا رست بیف تک نفره

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا گریل استیک تکنفره

  پیتزا گریل استیک تکنفره

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا لوییزینا تکنفره

  پیتزا لوییزینا تکنفره

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا چیلی بیف تک نفره

  پیتزا چیلی بیف تک نفره

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • پیتزا چیکن چیلی تک نفره

  پیتزا چیکن چیلی تک نفره

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • پیتزا زبان تکنفره

  پیتزا زبان تکنفره

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا اسلیم فیت تک نفره

  پیتزا اسلیم فیت تک نفره

  ۲۹,۴۵۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا تکنفره

  پیتزا مارگاریتا تکنفره

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ساسج تک نفره

  پیتزا پپرونی ساسج تک نفره

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس تکنفره

  پیتزا سوسیس تکنفره

  ۲۹,۴۵۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات کلاسیک تکنفره

  پیتزا سبزیجات کلاسیک تکنفره

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو تکنفره

  پیتزا ایتالیانو تکنفره

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن تکنفره

  پیتزا بیف بیکن تکنفره

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • پیتزا اسپشیال لیرو پنجره ای

  پیتزا اسپشیال لیرو پنجره ای

  ۳۸,۹۵۰ تومان
 • پیتزا برتولی پنجره ای

  پیتزا برتولی پنجره ای

  ۳۸,۹۵۰ تومان
 • پیتزا یونانی پنجره ای

  پیتزا یونانی پنجره ای

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا سوپریم گوشت پنجره ای

  پیتزا سوپریم گوشت پنجره ای

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا سوپریم مرغ پنجره ای

  پیتزا سوپریم مرغ پنجره ای

  ۴۷,۵۰۰ تومان
 • پیتزا رست بیف پنجره ای

  پیتزا رست بیف پنجره ای

  ۴۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا گریل استیک پنجره ای

  پیتزا گریل استیک پنجره ای

  ۴۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا لوییزینا پنجره ای

  پیتزا لوییزینا پنجره ای

  ۴۷,۵۰۰ تومان
 • پیتزا چیلی بیف پنجره ای

  پیتزا چیلی بیف پنجره ای

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا چیکن چیلی پنجره ای

  پیتزا چیکن چیلی پنجره ای

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا زبان پنجره ای

  پیتزا زبان پنجره ای

  ۴۷,۵۰۰ تومان
 • پیتزا اسلیم فیت پنجره ای

  پیتزا اسلیم فیت پنجره ای

  ۳۸,۹۵۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا پنجره ای

  پیتزا مارگاریتا پنجره ای

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ساسج پنجره ای

  پیتزا پپرونی ساسج پنجره ای

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا سوسیس پنجره ای

  پیتزا سوسیس پنجره ای

  ۳۸,۹۵۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات کلاسیک پنجره ای

  پیتزا سبزیجات کلاسیک پنجره ای

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو پنجره ای

  پیتزا ایتالیانو پنجره ای

  ۳۹,۹۰۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن پنجره ای

  پیتزا بیف بیکن پنجره ای

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا اسپشیال لیرو ایتالیایی

  پیتزا اسپشیال لیرو ایتالیایی

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا برتولی ایتالیایی

  پیتزا برتولی ایتالیایی

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا یونانی ایتالیایی

  پیتزا یونانی ایتالیایی

  ۴۷,۵۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم گوشت ایتالیایی

  پیتزا سوپریم گوشت ایتالیایی

  ۴۷,۵۰۰ تومان
 • پیتزا سوپریم مرغ ایتالیایی

  پیتزا سوپریم مرغ ایتالیایی

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا رست بیف ایتالیایی

  پیتزا رست بیف ایتالیایی

  ۵۶,۰۵۰ تومان
 • پیتزا گریل استیک ایتالیایی

  پیتزا گریل استیک ایتالیایی

  ۵۵,۱۰۰ تومان
 • پیتزا لوییزینا ایتالیایی

  پیتزا لوییزینا ایتالیایی

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا چیلی بیف ایتالیایی

  پیتزا چیلی بیف ایتالیایی

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا چیکن چیلی ایتالیایی

  پیتزا چیکن چیلی ایتالیایی

  ۴۹,۴۰۰ تومان
 • پیتزا زبان ایتالیایی

  پیتزا زبان ایتالیایی

  ۵۲,۲۵۰ تومان
 • پیتزا اسلیم فیت ایتالیایی

  پیتزا اسلیم فیت ایتالیایی

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

  پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • پیتزا پپرونی ساسج ایتالیایی

  پیتزا پپرونی ساسج ایتالیایی

  ۴۶,۵۵۰ تومان
 • پیتزا سوسیس ایتالیایی

  پیتزا سوسیس ایتالیایی

  ۴۶,۵۵۰ تومان
 • پیتزا سبزیجات کلاسیک ایتالیایی

  پیتزا سبزیجات کلاسیک ایتالیایی

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • پیتزا ایتالیانو ایتالیایی

  پیتزا ایتالیانو ایتالیایی

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • پیتزا بیف بیکن ایتالیایی

  پیتزا بیف بیکن ایتالیایی

  ۴۳,۷۰۰ تومان
 • همبرگر

  همبرگر

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • چیز برگر

  چیز برگر

  ۲۵,۶۵۰ تومان
 • ماشروم برگر

  ماشروم برگر

  ۲۵,۶۵۰ تومان
 • چیز قارچ برگر

  چیز قارچ برگر

  ۲۷,۵۵۰ تومان
 • دبل میکس برگر

  دبل میکس برگر

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • چیلی برگر

  چیلی برگر

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • سینه مرغ برگر

  سینه مرغ برگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • پپرونی برگر

  پپرونی برگر

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • سوپریم برگر

  سوپریم برگر

  ۲۹,۴۵۰ تومان
 • همبرگر دوبل

  همبرگر دوبل

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • چیز برگر دوبل

  چیز برگر دوبل

  ۴۲,۷۵۰ تومان
 • فول برگر

  فول برگر

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • لیدی برگر

  لیدی برگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • سوسیس برگر

  سوسیس برگر

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • ساندویچ سرد

  ساندویچ سرد

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • هات داگ

  هات داگ

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • هات داگ مکزیکی

  هات داگ مکزیکی

  ۱۷,۱۰۰ تومان
 • هات داگ ویژه

  هات داگ ویژه

  ۲۰,۹۰۰ تومان
 • ساندویچ بیکن تنوری ویژه

  ساندویچ بیکن تنوری ویژه

  ۲۰,۹۰۰ تومان
 • گریل گوردن

  گریل گوردن

  ۳۰,۴۰۰ تومان
 • ساندویچ زبان

  ساندویچ زبان

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • ساندویچ رست بیف

  ساندویچ رست بیف

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • ساندویچ چیکن باربیکیو

  ساندویچ چیکن باربیکیو

  ۲۳,۷۵۰ تومان
 • ساندویچ میکس استیک

  ساندویچ میکس استیک

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • ساندویچ فیله استیک دودی

  ساندویچ فیله استیک دودی

  ۳۳,۲۵۰ تومان
 • سینه مرغ گریل شده

  سینه مرغ گریل شده

  ۳۸,۰۰۰ تومان
 • استیک گوشت پرسی

  استیک گوشت پرسی

  ۴۳,۷۰۰ تومان
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد بالزامیک

  سالاد بالزامیک

  ۹,۰۰۰ تومان
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  ۸,۰۰۰ تومان
 • سالاد پاستا

  سالاد پاستا

  ۶,۰۰۰ تومان
 • فیله استریپس مرغ ( سوخاری )

  فیله استریپس مرغ ( سوخاری )

  ۲۸,۵۰۰ تومان
 • فیله استریپس مرغ اسپایسی

  فیله استریپس مرغ اسپایسی

  ۲۹,۴۵۰ تومان
 • ناگت سوخاری

  ناگت سوخاری

  ۲۰,۹۰۰ تومان
 • قارچ سوخاری

  قارچ سوخاری

  ۱۱,۴۰۰ تومان
 • سیب زمینی مخصوص

  سیب زمینی مخصوص

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • سیب زمینی با پنیر و قارچ

  سیب زمینی با پنیر و قارچ

  ۱۴,۲۵۰ تومان
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  ۷,۶۰۰ تومان
 • نوشابه خانواده

  نوشابه خانواده

  ۴,۵۰۰ تومان
 • دلستر خانواده

  دلستر خانواده

  ۴,۵۰۰ تومان
 • نوشابه قوطی

  نوشابه قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دلستر قوطی

  دلستر قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • دوغ قوطی

  دوغ قوطی

  ۳,۰۰۰ تومان
 • آب معدنی

  آب معدنی

  ۱,۲۰۰ تومان

نظرات کاربران درباره فست فود لیرو

اطلاعات رستوران فست فود لیرو

نوع سفارش

موقعیت

ضلع شمالی بلوار آزادی

ساعات کار این مرکز


سبد خرید

 • جمع مبلغ سفارش
  0 تومان
 • تخفیف (5%)
  0 تومان
 • هزینه ارسال
  ۰ تومان
 • مالیات بر ارزش افزوده
  0 تومان
 • هزینه ارسال بالا 80000 تومان رایگان
 • مبلغ قابل پرداخت
  0 تومان
 • در حال حاضر مرکز خرید بسته است
 • حداقل سفارش ۲۲,۰۰۰ تومان